Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym

Naczelnik: Joanna Jelonek

Tel. (42) 710-32-34

Do zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym należy:

1.      nadzór nad administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,

2.      opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej,

3.      współpraca z  podmiotem , któremu zlecono zarząd gminnym zasobem nieruchomości,

4.      prowadzenie spraw związanych z remontami oraz inwestycjami w komunalnym zasobie lokalowym, a szczególności:

a)      uzgadnianie zakresu rzeczowo - finansowego remontów komunalnego zasobu lokalowego, 

b)      uczestniczenie w typowaniu robót remontowych,

c)      zlecanie wykonania robót awaryjnych,

d)     wyłanianie wykonawców na roboty remontowe (oprócz robót awaryjnych) i wykonawców inwestycji w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz zawieranie umów z wykonawcami,

e)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad , kontrolowanie rozliczeń budowy,

5.      przygotowywanie dokumentacji związanej z umarzaniem wierzytelności pieniężnych związanych z najmem lokali mieszkalnych,

6.      przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych, zamiennych i pomieszczeń tymczasowych w szczególności:

a)      kontrola merytorycznej poprawności wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego,

b)      ewidencja i kompletowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

c)      współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,

d)     sporządzanie list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych,

e)      wydawanie skierowań do najęcia lokali mieszkalnych,

7.        prowadzenie spraw związanych z rozkładaniem na raty należności czynszowych lokali mieszkalnych,

8.        zamiana lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,

9.        opracowywanie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  na rzecz najemców,

10.    opracowywanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

11.    opracowywanie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi,

12.    opracowywanie zasad wydzierżawiania nieruchomości komunalnych,

13.    zarząd nieruchomościami wspólnymi,

14.    reprezentowanie Burmistrza na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

15.    prowadzenie postępowania w sprawie  wstępowania w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,

16.    egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

17.    gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi , w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd, aport oraz przekazywanie na cele szczególne,

18.    ustalanie wartości  nieruchomości komunalnych i opłat za korzystanie z nich oraz bieżące przekazywanie do Wydziału Finansowego obciążeń z tego tytułu,

19.    organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,

20.    sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w przypadkach określonych przepisami,

21.    nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych Gminy Miasta Ozorkowa, w tym korzystanie z przysługującego gminie prawa pierwokupu (oprócz gruntów pod drogi i rowy),

22.    zamiana nieruchomości,

23.    przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali użytkowych,

24.    prowadzenie spraw z zakresu uwłaszczania osób fizycznych i osób prawnych na zasadach określonych przepisami,

25.    prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych wraz z bieżącym przekazywaniem do Wydziału Finansowego wszelkich zmian w zasobie gruntów według grup i rodzajów oraz  obciążeń z tego tytułu,

26.    prowadzenie i nadzorowanie targowisk miejskich oraz szaletu miejskiego,
a w szczególności:

a)      opracowywanie projektów regulaminu korzystania z targowiska miejskiego oraz uchwał i zarządzeń burmistrza w zakresie działania targowiska i szaletu,

b)      przygotowywanie umów rezerwacji placów handlowych na targowisku miejskim,

c)      wystawianie faktur VAT i faktur korygujących oraz not księgowych dotyczących usługi rezerwacji oraz prowadzenie rejestru sprzedaży faktur VAT ,

d)     prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat z tytułu usługi rezerwacji,

e)      bieżąca ewidencja świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących, działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz  sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów fiskalnych,

f)       zapewnienie właściwego stanu sanitarnego targowiska i szaletu,

27.    prowadzenie czynności zmierzających do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

28.    sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Ozorkowa,

29.    realizacja zadań Gminy Miasta Ozorkowa , w tym nadzoru, jako organu założycielskiego jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały,

30.    podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w postępowaniu przekształceniowym jednostek organizacyjnych miasta,

31.    współpraca z wydziałem Polityki Przestrzennej w zakresie opracowywania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Ozorkowa

32.    prowadzenie ewidencji środków trwałych grupy od 0 do 8 (z wyłączeniem ewidencji gruntów pod drogami i rowami).