Wydział Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego

Naczelnik: Justyna Malec

Tel. (042) 710-31-11

malec.j@umozorkow.pl

Do zadań Wydziału Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego należy:

1.        gromadzenie danych na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2.        przygotowywanie, w porozumieniu z innymi wydziałami Urzędu, projektów zagospodarowania potencjalnych funduszy,

3.        sporządzanie, w porozumieniu z innymi wydziałami Urzędu, dokumentacji aplikacyjnych o środki zewnętrzne w zakresie niepodlegającym zleceniu podmiotom zewnętrznym,

4.        przygotowywanie, w porozumieniu z innymi wydziałami Urzędu, dokumentacji dotyczącej zawierania umów o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych,

5.        nadzór nad formalną stroną realizacji umów o dofinansowanie projektów,

6.        poszukiwanie potencjalnych możliwości aktywizacji jednostek samorządowych pod kątem istniejących możliwości ich zewnętrznego finansowania,

7.        doradztwo na rzecz organizacji społecznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, aspirujących do uzyskania finansowej pomocy zewnętrznej dla dobra miasta,

8.        informacja i promocja zewnętrznych źródeł finansowania projektów miasta,

9.        prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

10.    realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:

  1. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  2. opracowywanie i przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących regulacji
    i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i jednostkach podporządkowanych,
  3. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie otwarcia postępowania o zamówienie publiczne i powołanie komisji przetargowej,
  4. udostępnianie obowiązujących wzorów dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,
  5. informowanie zainteresowanych komórek urzędu o zmianach zachodzących w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  6. współdziałanie w organizowaniu szkoleń pracowników urzędu i jednostek podporządkowanych z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych,
  7. sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdań z zakresu funkcjonowania systemu zamówień publicznych w jednostce,

11.    rejestracja i prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

12.    przekazywanie danych dotyczących nowych wpisów, zmian, likwidacji, zawieszeń oraz wznowień prowadzonej działalności gospodarczej do odpowiednich organów,

13.    wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

14.    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

15.    wydawanie licencji na przewóz osób (taxi),

16.    rejestracja miejsc noclegowych na terenie miasta,

17.    wydawanie zaświadczeń dotyczących lokalizacji punktów z grami losowymi o niskich wygranych,

18.    udzielanie informacji, na wniosek zainteresowanych osób i instytucji, na temat aktualnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej,

19.    sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdań dotyczących ewidencji działalności, udzielonych licencji i pozwoleń,

20.    współpraca z przedsiębiorcami w zakresie możliwości realizacji inwestycji na terenie miasta,

21.    koordynacji kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego miasta z aktualnymi preferencjami województwa i kraju.