Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - Filia w Ozorkowie

95-035 Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
tel. 042 718 19 30

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - Filia w Ozorkowie organizuje szkolenia dla bezrobotnych. Głównym celem tego typu działań jest zwiększenie szansy bezrobotnego na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub całkowitego przekwalifikowania jego umiejętności oraz zwiększenia aktywności zawodowej. Oprócz szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Filia w Ozorkowie organizuje:

  • staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, których celem jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez absolwenta, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą;

  • prace interwencyjne, które polegają na refundacji przez Urząd Pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez pracodawcę bezrobotnych; 

  • dotacje dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, które umożliwiają przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu;

  • refundacja pracodawcom kosztów doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy dla bezrobotnych.


Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

95 - 100 Zgierz
ul. Barona 10
tel.: 042 716-49-41, 716-67-82
fax: 042 717-41-60

www.pupzgierz.pl