Biuro Rady Miejskiej

Sławomira Skowrońska

Tel: (042) 710-31-43
Skowronska.S@umozorkow.pl

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

1.        organizacja sesji rady,

2.        obsługa komisji stałych rady,

3.        obsługa komisji doraźnych rady,

4.        obsługa organizacyjno – techniczna rady i przewodniczącego rady,

5.        protokołowanie obrad rady,

6.        prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,

7.        prowadzenie rejestru uchwał rady i interpelacji radnych,

8.        dostarczanie uchwał rady Wojewodzie Łódzkiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Łodzi, Burmistrzowi Miasta  oraz innym adresatom uchwał,

9.        przekazywanie uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego,

10.    organizowanie dyżurów radnych i przewodniczącego rady,

11.    prowadzenie spraw związanych z dietami radnych, przy współpracy z wydziałem Finansowym Urzędu,

12.    przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowania projektu budżetu miasta, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej oraz bieżąca analiza wykonywanego budżetu,

13.    podejmowanie działań mających na celu realizację prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej.