Wydział Finansowy

Naczelnik: Karolina Florczak

Tel: (42) 710-31-14

 

Zastepca naczelnik: Joanna Chmielecka

Tel: (42) 710-32-17

chmielecka.j@umozorkow.pl
 

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1.    w zakresie księgowości budżetowej:

a.         prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Miasto Ozorków w układzie syntetycznym i analitycznym,

b.        prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych jednostki - Urzędu,

c.         prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,

d.        księgowanie i aktualizacja planu dochodów i wydatków budżetowych,

e.         prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT, w tym wystawianie faktur VAT, faktur korygujących, not korygujących (z wyłączeniem działań dotyczących opłat za rezerwację), prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w tym zakresie m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych,

f.         prowadzenie analityki finansowo-księgowej dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,

g.        prowadzenie ewidencji księgowej wydatków strukturalnych Urzędu i sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w tym zakresie,

h.        naliczanie i księgowanie umorzeń środków trwałych,

i.          wycena i rozliczanie inwentaryzacji,

j.          przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

k.        przygotowywanie, na podstawie danych z wydziałów merytorycznych ,projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu oraz planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu dostosowanego do uchwalonego budżetu oraz sporządzanie zbiorczych dokumentów dotyczących planów finansowych jednostek budżetowych sporządzonych na podstawie uchwalonego budżetu,

l.opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

m.      przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian budżetu i planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu i Miasta Ozorkowa,

n.        obsługa finansowo-księgowa wynagrodzeń i innych wypłat z tytułu świadczeń osobowych pracowników niezaliczonych do wynagrodzeń oraz diet dla radnych
i członków powołanych komisji, prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym pracowników Urzędu, spraw dotyczących rozliczeń z ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie,

o.        sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych jednostkowych w zakresie Urzędu i organu oraz sprawozdań budżetowych łącznych, zbiorczych
i skonsolidowanych,

p.        sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych jednostki budżetowej Urzędu oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego składającego się z bilansu z wykonania budżetu jst., łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i łącznego zestawienia zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

r.          sporządzanie i przekazywanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,

s.         sporządzania i przekazywanie sprawozdań  dotyczących  jednostki sektora finansów publicznych  w zakresie ogółu operacji finansowych, w szczególności w zakresie należności i zobowiązań jednostkowych Urzędu i organu oraz sprawozdań łącznych jednostek budżetowych oraz sprawozdań zbiorczych jednostek posiadających osobowość prawną dla których Gmina Miasta Ozorków jest organem założycielskim lub nadzorującym,

t.          rozliczanie inkasentów poboru opłaty targowej,

u.        przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie inwentaryzacji ,

2.    w zakresie wymiaru podatków i opłat, w tym w szczególności:

a.         wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości oraz określanie wysokość należnego podatku od środków transportowych, prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych,

b.        prowadzenie ewidencji podatników i dokumentacji wymiarowej

c.         gromadzenie i kontrola, pod względem legalności oraz zgodności ze stanem faktycznym, deklaracji i informacji podatkowych,

d.        wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

e.         przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia i ustalenia podatków lokalnych zastrzeżonych do właściwości rad miejskich (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych) oraz
w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych,

f.         prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych,

g.        prowadzenie postępowań w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom
w zakresie podatków i opłat lokalnych o charakterze indywidualnym oraz w ramach programów pomocowych, sprawozdawczość w tym zakresie,

h.        przygotowywanie postanowień w zakresie interpretacji przepisów podatkowych.

i.          dokonywanie  czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego: terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, formalnej poprawności składanych dokumentów, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,

j.          przeprowadzanie kontroli podatkowych u podatników.

3.    w zakresie księgowości:

-     podatkowej, w tym  w szczególności:

a.         prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w tym zakresie oraz pełnej dokumentacji z zakresu postępowań podatkowych,

b.        prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie opłaty skarbowej,

c.         prowadzenie kont szczegółowych do rozrachunków z tytułu podatków,

d.        sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,

e.         sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

-      należności niepodatkowych:

a.         prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat) w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem lokali, użytkowanie terenów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

b.        prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat) w zakresie gospodarki nieruchomościami – m.in. sprzedaży składników majątkowych, spłaty hipoteki,

c.         prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych (ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat) w zakresie mandatów karnych kredytowych,

d.        prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych w zakresie opłat za ustawienie reklamy, ogłoszeń prasowych, sprzedaży „Wiadomości Ozorkowskich”

(z wyłączeniem szczegółowej analityki należności z tytułu opłat za rezerwację),

e.         sprawozdawczość w/w zakresach,

f.         prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy przychodowych i bloczków opłaty targowej,

g.        prowadzenie ewidencji wpływów z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego  na podstawie informacji przekazywanych z wydziału Polityki Przestrzennej ,

4.    w zakresie egzekucji podatkowej i innych należności, a w szczególności:

a.         dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych, prowadzenie postępowań w sprawie ulg, zwolnień, nadpłat oraz innych ulg w granicach prawa podatkowego,

b.        pobieranie opłat i dokonywanie egzekucji zobowiązań wynikających z wydawanych decyzji za zajęcie pasa drogowego i innych decyzji wydawanych w oparciu o Ustawę o drogach publicznych,

c.         ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,

d.        wykonywanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze w zakresie podatków lokalnych i mandatów kredytowych,

e.         współpraca z organami egzekucyjnymi w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, rozpatrywanie spraw dotyczących postępowań egzekucyjnych,

f.         przygotowywanie wniosków w zakresie dokonywania wpisu hipoteki ustawowej dla zobowiązań podatkowych oraz stosowanie innych form zabezpieczenia tych należności,

g.        podejmowanie działań w celu ściągnięcia zaległości wymagalnych poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzenia sald w szczególności w zakresie należności z tytułu czynszów, dzierżaw, opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie należności z zakresu gospodarki nieruchomościami (spłaty hipoteki, sprzedaży budynków, budowli, lokali i gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, ustawionych reklam, sprzedaży „Wiadomości Ozorkowskich”
i ogłoszeń prasowych oraz „refakturowanych” usług.

5.    w zakresie obsługi kasowej, w tym w szczególności:

a.         obsługa kasowa Urzędu i klientów zewnętrznych w zakresie dokonywanych wpłat
i wypłat,

b.        prowadzenie rozliczeń w formie bezgotówkowej i obsługa elektronicznego systemu połączeń bankowych,

c.         obsługa kasowa Rady Miejskiej oraz kredytów, pożyczek i innych zobowiązań budżetu,

d.        dokonywanie kasowych rozliczeń z tytułu uzyskanych dochodów w wyniku realizacji zadań zleconych,

e.         ewidencja sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kasy fiskalnej
(z wyłączeniem opłat za rezerwację),

f.         uruchamianie środków finansowych dla podległych jednostek na realizacje zadań budżetowych własnych, zleconych i powierzonych,

g.        kontrola prawidłowości i sprawności funkcjonowania elektronicznego systemu połączeń bankowych,

h.        transport wartości pieniężnych,

6.    kontrola formalno-rachunkowa prawidłowości wykorzystywania dotacji przyznawanych przez gminę,

7.    przygotowywanie materiałów analitycznych z dochodów i wydatków budżetu Gminy,

8.    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej,