Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności i dowody osobiste:

p.o. Naczelnika Wydziału - Sekretarz Miasta Mariusz Ostrowski

Tel: (42) 710-31-00

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1.    w zakresie ewidencji ludności:

a.       sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania (pobyt stały i czasowy),

b.      prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym PB_ EWID w formie zbiorów meldunkowych poprzez wprowadzanie i modyfikację danych,

c.       wykonywanie czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL,

d.      aktualizacja bazy ewidencji ludności Wojewódzkiego Banku Danych,

e.       udzielanie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,

f.       realizacja zadań związanych z wyborami i referendami:

- prowadzenia rejestru wyborców,

- sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja,

g.      sporządzanie wykazów i wydruków ze zbiorów meldunkowych,

h.      przygotowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu ruchu ludności i druków   meldunkowych.

2.    w zakresie dowodów osobistych:

a.       realizacja czynności związanych z wydaniem lub unieważnieniem dowodu osobistego,

b.      wprowadzanie danych do elektronicznego Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,

c.       przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodów osobistych,

d.      pośredniczenie w wydawaniu dowodów osobistych osobom  zameldowanym  w innej gminie,

e.       prowadzenie gminnej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

f.       prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów w formie zbioru teczek dowodowych,

g.      współpraca z innymi gminami przy wymianie dowodów osobistych ,

h.      udzielanie informacji o danych osobowych oraz wydanych dowodach osobistych
na podstawie prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz zbioru teczek dowodowych.

3.    w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP i obrony cywilnej:

a.       rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miasta Ozorków,

b.      udział w kwalifikacji wojskowej poprzez czynności sprawdzające wobec osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

c.       współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

d.      przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy  odbywającym ćwiczenia wojskowe;

e.       nakładanie  świadczeń rzeczowych i osobistych,

f.       wykonywanie zadań z zakresu natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,

g.      opracowywanie i aktualizowanie bazy danych o siłach i środkach możliwych do wykorzystania w akcjach ratunkowych i podczas likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,

h.      prowadzenie spraw związanych z gospodarką , sprzętem obrony cywilnej   i ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie i utrzymanie magazynu obrony cywilnej
i ochrony p.poż.,

i.        opracowywanie projektów zarządzeń, wytycznych i decyzji Burmistrza w zakresie logistycznego zabezpieczania przedsięwzięć związanych z ochroną ludności
i prowadzeniem akcji ratunkowych oraz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

j.        organizowanie systemu wykrywania,  ostrzegania i alarmowania  o zagrożeniach,

k.      planowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz popularyzacja tematyki w zakresie ochrony ludności,

l.        współpraca z podmiotami z terenu miasta i innymi wydziałami w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego,

m.    realizacja zadań logistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej ,

n.      współpraca z instytucjami organizującymi ochronę oraz ewakuację dóbr kultury
i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

o.      realizacja zadań związanych ze zgromadzeniami, zbiórkami publicznymi i imprezami masowymi,

p.      realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.

4.    w zakresie zarządzania kryzysowego:

a.       koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,

b.      opracowywanie i przedkładanie Staroście Zgierskiemu do zatwierdzenia gminnego planu  zarządzania kryzysowego ,

c.       realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

d.      nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

e.       opracowywanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń,

f.       współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

g.      zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego,

h.      pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

i.        przeciwdziałanie skutkom o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

j.        współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

k.      współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,

l.        koordynowanie udziału oddziałów Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań  z zakresu zarządzania kryzysowego,

m.    prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

n.      przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o potencjalnym zagrożeniu z terenu miasta Ozorków oraz odpowiednie reagowanie na zaistniałą sytuację,

o.      realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta Ozorków w tym współpraca z OSP,

p.      realizacja zadań wynikających z ustawy o klęsce żywiołowej,

r.        realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa.

5.    w zakresie obsługi wydziału:

a.       prowadzenie kancelarii wydziału,