Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Naczelnik: Dominika Bakalarz

Tel: (42) 710-31-34
Bakalarz.D@umozorkow.pl

Do zadań Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych należy:

1.        sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie wynikającym
z przepisów prawa oświatowego,

2.        współpraca z nadzorem pedagogicznym oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie oświaty,

3.        przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w merytorycznym zakresie pracy wydziału,

4.        współdziałanie z dyrektorami podległych placówek oświatowych,

5.        przedkładanie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ozorków,

6.        organizacja i przeprowadzania egzaminów na stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,

7.        analiza arkuszy (aneksów do arkuszy) organizacyjnych roku szkolnego placówek oświatowych, sporządzanie raportów i zestawień,

8.        opiniowanie do zatwierdzania arkuszy (aneksów do arkuszy) organizacji roku szkolnego placówek oświatowych,

9.        opiniowanie nauczania indywidualnego realizowanego w placówkach oświatowych.

10.    opiniowanie wniosków o realizację innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Ozorków,

11.    przygotowywanie procedur konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych,

12.    przeprowadzanie postępowania w sprawie dokonania oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,

13.    koordynacja rekrutacji do  przedszkoli, szkół i gimnazjum,

14.    przygotowywanie wniosków budżetowych w zakresie budżetu wydziału,

15.    opiniowanie wniosków budżetowych  oświatowych jednostek organizacyjnych gminy,

16.    opracowywanie materiałów dla wydziału Finansowego w zakresie planowania i realizacji budżetu oświatowych jednostek organizacyjnych gminy,

17.    prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek  oświatowych z terenu miasta Ozorkowa,

18.    nadzór nad wykorzystaniem urlopów przez dyrektorów placówek oświatowych,

19.    prowadzenie spraw związanych z  nagrodami i wyróżnieniami dla uczniów za osiągnięcia w nauce,

20.    nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych na fundusz
dla poratowania zdrowia nauczycieli,

21.    nadzór nad organizacją i  prawidłowym wykorzystaniem środków przeznaczonych
na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

22.    nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych z dotacji  przyznanych dla niepublicznych placówek oświatowych,

23.    kontrola prawidłowości  wykorzystania środków pozabudżetowych otrzymywanych
w ramach realizacji programów rządowych,

24.    prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,

25.    przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminy miasta Ozorkowa,

26.    przygotowywanie i realizacji porozumień z innymi gminami zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu  miasta Ozorkowa w przedszkolach innych gmin,

27.    przygotowywanie i realizacji umów z niepublicznymi placówkami oświatowymi zawartymi w celu zaspokajania potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci
z terenu miasta Ozorkowa,

28.    realizacja zagadnień związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych,

29.    realizacja zagadnień związanych ze świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ozorkowa,

30.    realizacja zagadnień związanych z obowiązkiem gminy zapewnienia transportu do i ze szkoły dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

31.    prowadzenie ewidencji i kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów z terenu miasta Ozorkowa,

32.    egzekucja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z art. 20 ustawy
o systemie oświaty,

33.    prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w szczególności w zakresie  Systemu Informacji Oświatowej,

34.    realizacja zagadnień medycyny szkolnej,

35.    nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,

36.    nadzór nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

37.    nadzór nad funkcjonowaniem gminnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie spraw społecznych,

38.    współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami działającymi
w zakresie zdrowia,  pomocy społecznej, wypoczynkiem dzieci i młodzieży
i przeciwdziałania uzależnieniom,

39.    współdziałanie z Radą Sportu, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami, klubami sportowymi i środowiskami zajmującymi się sportem i kultura fizyczną,

40.    prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami
za osiągnięcia sportowe,

41.    prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia na terenie miasta,

42.    realizacja zagadnień w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do  lat trzech, w tym:

-        prowadzenie gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych,’

-        przeprowadzanie procedury wyboru dziennych opiekunów na terenie gminy miasta Ozorków,

-        prowadzenie wykazu dziennych opiekunów na terenie gminy miasta Ozorków,

-        nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami,

43.    przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu,  kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,

44.    współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przekazywania środków finansowych dla  organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, sportu, kultury fizycznej, wypoczynku dzieci
i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech i pomocy społecznej,

45.    nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji udzielanych przez miasto Ozorków organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom realizującym zadania w obszarze: zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom, sportu
i kultury fizycznej wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi do lat trzech
i pomocy społecznej,

46.    organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozu organizowanego przez miasto Ozorków do i z placówki oświatowej.

47. sprawowanie  nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury wynikającego z przepisów prawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

48. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i spraw z tym związanych,

49. prowadzenie spraw związanych z nagrodami za Działalność Kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

50. współdziałanie z dyrektorami podległych instytucji kultury w zakresie:

-        opracowywania planów rozwoju instytucji kultury,

-        podejmowanie działań mających na celu poprawę bazy materialnej podległych instytucji kultury,

51. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury i promocji miasta,

52. przygotowanie materiałów informacyjno – promujących miasto,

53. organizowanie pobytu delegacji zagranicznych i krajowych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta,

54. realizacja umów z miastami i regionami partnerskimi oraz nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i zagranicznych.