Burmistrz Miasta Ozorkowa  
Jacek Socha

Urząd Miejski w Ozorkowie

Ul. Wigury 1

95-035 Ozorków

Tel.: 42 710 31 00

Fax: 42 710 31 01

sekretariat@umozorkow.pl

Burmistrz Miasta Ozorkowa przyjmuje wnioski i skargi we wtorki w godz. 9:30 - 12:00; 14:00 - 17:00

(na spotkanie prosimy umawiać się w sekretariacie)

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie  pracą Urzędu kieruje Burmistrz. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na zasadzie podporządkowania bezpośredniemu przełożonemu i służbowego podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

Burmistrz może powierzyć wykonanie określonych zadań wynikających z kierowania Urzędem swojemu Zastępcy lub Sekretarzowi Miasta. Powierzenie zadań następuje w drodze zarządzenia. Wykonanie budżetu Gminy Burmistrz realizuje przy pomocy Skarbnika. Burmistrz nadzoruje pracę Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.

 

Burmistrz nadzoruje bezpośrednio:

a)      Zastępcy Burmistrza

b)      Skarbnika Miasta

c)      Sekretarza Miasta

d)      Wydziału Spraw Obywatelskich,

e)       Kierownika/Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

f)      Wydziału Oświaty Sportu i Spraw Społecznych

g)      Wydziału Kultury i Promocji

h)        Radcy prawnego

i)        Inspektora ds. kontroli

j)      Audytora wewnętrznego

k)        Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

l)    Administratora bezpieczeństwa informacji

m)      Służby  BHP (Specjalisty ds. bhp)

 

 

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1.        kierowanie bieżącymi sprawami miasta,

2.        reprezentowanie miasta na zewnątrz,

3.        przedkładanie sprawozdań Radzie Miejskiej ze swej działalności,

4.        wykonywanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

5.        wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważniania innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji,

6.        podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu,

7.        rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu,

8.        udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9.        nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem miasta, sprawami społecznymi, bezpieczeństwem informacji i ochroną informacji niejawnych, kulturą, promocją miasta, oświatą, sportem, zdrowiem, dostępem do informacji publicznej, audytem i kontrolą,

10.    gospodarowanie mieniem komunalnym,

11.    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.