Skarbnik Miasta Ozorkowa

Mirosława Piotrowska

 

Urząd Miejski w Ozorkowie

ul. Wigury 1

95-035 Ozorków

Tel.: 42 710 31 48

Fax: 42 710 31 01

sekretariat@umozorkow.pl
 

Skarbnik sprawuję funkcję głównego księgowego budżetu miasta.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1.        przekazywanie pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowywania i niezbędnych informacji związanych
z projektem  budżetu,

2.        opracowywanie projektu budżetu miasta i współdziałanie w tym zakresie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,

3.        opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej,

4.        nadzór  nad prawidłową realizacją budżetu miasta i jednostek organizacyjnych gminy,

5.        nadzór  nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy,

6.        wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków z zakresu polityki rachunkowości,

7.        kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

8.        dokonywanie bieżącej analizy realizacji budżetu i informowanie Burmistrza
o jego realizacji,

9.        nadzór nad opracowywaniem informacji i sprawozdań z wykonania budżetu miasta oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,

10.    nadzór nad wymiarem i egzekucją podatków, opłat lokalnych i innych należności budżetowych,

11.    opiniowanie spraw z zakresu podatków z tytułu przyznania ulg uznaniowych oraz wydawania interpretacji podatkowych,

12.    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających
z polecenia Burmistrza.