Wydział Polityki Przestrzennej

Naczelnik: Jakub Jarosik

Tel: (42) 710-31-28

 

Zastępca naczelnika: Zbigniew Głogowski

Tel: (42) 710-31-37

 

Do zadań Wydziału Polityki Przestrzennej należy:

1.        wykonywanie zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym:

a)      prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b)      prowadzenie postępowań w sprawach ustalania warunków zabudowy i  ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c)      wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o  braku planu,

d)     prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z tytułu spadku wartości nieruchomości lub ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w jej dotychczasowy sposób,

e)      prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. „renta planistyczna”,

f)       prowadzenie postępowań w sprawie zmiany zagospodarowania terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

g)      współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo budowlane,

2.        wykonywanie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

a)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie  zaliczania ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie ich przebiegu,

b)    prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz innych budowli służących drodze,

c)    prowadzenie postępowań w sprawach lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym,

d)   prowadzenie postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz innych postępowań  w oparciu o ustawę o drogach publicznych,

e)    uzgadnianie dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym,

f)     koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego,

g)    bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta, w tym na podstawie zawartych porozumień,

h)    rozliczanie dotacji otrzymanych na utrzymanie dróg,

i)      wykonywanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym: nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na lokalnych drogach gminnych, uzgadnianie projektów organizacji ruchu, oznakowanie dróg, lokalizowanie przystanków,

j)      utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym: sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

3.        opracowywanie  projektów planów rozwoju sieci drogowej, sieci budowli urządzeń wodnych i energii elektrycznej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4.        opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich a także budowli wodnych,

5.        prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom, nadawanie numeracji porządkowej budynkom i kontrola wprowadzenia numeracji w terenie,

6.        koordynowanie działalności jednostek w zakresie inżynierii miejskiej, a w szczególności:

a)    wodociągów i kanalizacji,

b)   drogownictwa,

c)    oczyszczania miasta,

d)   komunikacji miejskiej,

e)    zieleni miejskiej,

f)    usług komunalnych,

g)   gazownictwa,

h)   energetyki,

i) melioracji,

7.         prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania inwestycji, w szczególności:

a)    przygotowywanie dokumentacji dla inwestycji,

b)   koordynowanie i nadzór nad ich realizacją,

c)    pełnienie funkcji inwestora,

d)   przekazanie wykonanych i odebranych inwestycji do użytkowania,

e)    uczestnictwo w rozliczaniu finansowo-rzeczowym inwestycji,

8.        nadzór nad realizacją inwestycji miejskich, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej oraz obiektów komunalnych,

9.        prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

10.    nadzór i koordynowanie aktualizacji planu aglomeracji dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

11.    prowadzenie postępowań w sprawie zmian stanu wody na gruncie zgodnie z ustawą Prawo wodne,

12.    opracowywanie przedmiotów robót na bieżące utrzymanie rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz rowy melioracyjne stanowiące własność Gminy Miasta Ozorków,

13.    nadzorowanie utrzymania na  właściwym poziomie oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad rozliczaniem kosztów za zużytą energię elektryczną na cele oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg,

14.    koordynowanie i nadzór na projektem założeń do planu oraz projektem planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na podstawie ustawy Prawo energetyczne,

15.    prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej, w zakresie gruntów pod drogami i rowami oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w szczególności, w  zakresie dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic, parkingów i mostów.  Zbiorcza sprawozdawczość statystyczna, w zakresie inwestycji i środków trwałych,

16.    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

17.    realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie:

a)         podziałów nieruchomości,

b)        scalania i podziałów nieruchomości,

c)         ustalanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości,

d)        prowadzenie postępowań w celu ustalenia odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Miasta Ozorków na mocy decyzji administracyjnych pod drogi publiczne gminne związanych ze scaleniem, podziałem nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

18.         opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,

19.         prowadzenie postępowań o rozgraniczanie nieruchomości wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

20.         reprezentowanie gminy jako strony w sprawach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w postępowaniu podziałowym i rozgraniczeniowym,

21.         przyjmowanie zgłoszeń i zawiadamianie starosty o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

22.         opiniowanie projektów prac geologicznych zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze,

23.         powadzenie spraw z zakresu zadań administracji rządowej w ramach zawartego porozumienia w sprawach objętych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności:

a)    prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków,

b)   wydawanie wypisów z rejestru gruntów,

c)    prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,

24.         udostępnianie dokumentacji związanych z aktami uwłaszczeniowymi,

25.         przygotowywanie dokumentacji w celu potwierdzenia przez Wojewodę nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Ozorków nieruchomości Skarbu Państwa (tzw. komunalizacja),

26.         przygotowywanie dokumentacji w celu potwierdzenia przez Wojewodę prawa do gruntów zajętych po drogi publiczne gminne będące we władaniu Gminy Miasta Ozorków,

27.         kompletowanie dokumentów i sporządzanie wniosków o zasiedzenie gruntów będących we władaniu Gminy Miasta Ozorków,

28.         prowadzenie czynności administracyjnych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

29.         prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną w mieście,

30.         prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

31.         prowadzenie postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

32.         udostępnianie informacji o środowisku,

33.         prowadzenie publicznego dostępu wykazu danych o ochronie środowiska,

34.         prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami w tym: sporządzanie gminnego programu gospodarki odpadami oraz wykonywanie sprawozdań z jego realizacji.

35.         prowadzenie postępowań w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc na nie nieprzeznaczonych,

36.         zagospodarowywanie wpływów z opłaty produktowej,

37.         prowadzenie postępowań dotyczących negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego działalnością osób fizycznych,

38.         prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym: sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska oraz wykonywanie sprawozdań z jego realizacji,

39.         prowadzenie wykazu i rozliczeń w ramach korzystania  ze środowiska (tylko dla Urzędu Miejskiego),

40.         prowadzenie spraw związanych  z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście,

41.         współdziałanie ze Strażą Miejską w zakresie utrzymania porządku i czystości w mieście, 

42.         prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody,  w tym: tworzenie terenów zielonych, prowadzenie postępowań związanych z wycinką drzew i krzewów oraz postępowań ochraniających żywe i martwe pomniki przyrody,

43.         prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierząt, w tym: prowadzenie postępowań w celu usunięcia z terenów publicznych bezdomnych zwierząt, wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli  lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną,

44.         prowadzenie spraw z zakresu gospodarki łowieckiej, w tym: opiniowanie planów łowieckich, współdziałanie z kołami łowieckimi i nadleśnictwem w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny, udział w szacowaniu szkód,

45.         współpraca w zakresie tworzenia programów i polityk gminnych oraz samorządowych ponad gminnych i rządowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, przyrody i warunków życia mieszkańców,

46.         organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

47.         prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,

48.         pełnienie nadzoru nad pracą pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.