Do  zadań Służby bhp (Specjalisty ds. bhp) należy:

1.        przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.        bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3.        sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi okresowych analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.        udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków i chorób zawodowych,

5.        udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

6.        przeprowadzanie szkoleń wstępnych nowo zatrudnionych pracowników,

7.        organizowanie szkoleń podstawowych i okresowych dla pracowników,

8.        współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

9.        realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r.
Nr 109, poz. 704 późn. zm.) oraz innych aktów wykonawczych do ustawy.