Do zadań Inspektora ds. kontroli należy:

przeprowadzanie kontroli obejmujących całokształt funkcjonowania gminy oraz jednostek podległych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej, a w szczególności:

1.        sporządzanie rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych,

2.       przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych miasta,

3.        przeprowadzenie innych doraźnych kontroli zleconych przez Burmistrza oraz udział
w doraźnych zespołach kontrolnych,

4.       sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

5.        nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

6.        sporządzanie rocznych informacji z realizacji zadań kontrolnych,

7.        współpraca z Audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzonych czynności.