obrazek

Urząd Stanu Cywilnego

w Ozorkowie

 

Adres:       95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16

 

Kontakt:     tel.: 42 710 31 30, fax: 42 710 31 29,

                   e-mail: usc@umozorkow.pl, www.umozorkow.pl       

 

 

Z-ca kierownika:  Marek Ludwiczak

Z-ca kierownika: Joanna Górna-Staniszewska

 

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 17.00

Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego:

 

 1. Rejestracja urodzenia - informacja
 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa – informacja
 3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - informacja
 4. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC – informacja
 5. Zawarcie małżeństwa „Konkordatowego” – informacja
 6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – informacja
 7. Rejestracja zgonu –  informacja
 8. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą –   informacja
 9. Zmiany w aktach stanu cywilnego  (uzupełnienie, sprostowanie) – informacja
 10. Zmiana imienia i nazwiska – informacja
 11. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego – informacja

 

Urząd Stanu Cywilnego w Ozorkowie realizuje zadania wynikające z przepisów:

 

1.     Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego

       /tekst jednolity Dz. U. 2020.463/

2.     Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

       / tekst jednolity Dz. U. 2020.1359/

3.     Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

        /tekst jednolity Dz. U. 2020.256./

4.     Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

        tekst jednolity Dz. U. 2020.1546/

5.     Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

        / tekst jednolity Dz. U. 2020.707./

6.     Ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe

/ tekst jednolity Dz. U. 2015.1792./

7.     Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

/tekst jednolity Dz. U. 2019.1781/

8.      Ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

/Dz. U.  2004.194.1980/

9.     Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

        / tekst jednolity Dz. U. 2019.1397/

10.   Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

/ tekst jednolity Dz. U. 2020.332/

11.    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

/Dz. U. 2016.1904/

12.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

/ Dz. U. 2015.194/

13.   Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

/Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318/

14.   Konwencji międzynarodowych