Sekretarz Miasta Ozorkowa


Mariusz Ostrowski

Urząd Miejski w Ozorkowie
ul. Wigury 1
95-035 Ozorków
Tel.: 42 710 31 33
Fax: 42 710 31 01
sekretariat@umozorkow.pl

Sekretarz Miasta Ozorkowa przyjmuje wnioski i skargi we wtorki w godz. 9:30 - 12:00; 14:00 - 17:00

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1.        organizacja pracy w Urzędzie,

2.        opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian,

3.        nadzór nad prowadzeniem i koordynowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,

4.        opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk,

5.        nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń Burmistrza,

6.        nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków,

7.        prowadzenie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami i referendami,

8.        nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt,

9.        koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

10.    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz na polecenie lub
z upoważnienia Burmistrza.